Bez cudzích jazykov to nejde

Tvorivými metódami a organizačnými formami rozvíjať osobnosť žiakov so zameraním na ďalší rozvoj jazykových kompetencií a tolerancie voči iným kultúram reflektovaním vlastného jazyka vo vlastnej kultúre. Vzbudiť záujem žiakov o cudzí jazyk a kultúru inak hovoriacich krajín sprostredkovaním základných vedomostí v ich národnom jazyku.