Od Tekova vietor veje...

Cieľom aktivity je  dosiahnuť, aby sa žiaci vyjadrovali na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov hudobného, výtvarného, dramatického a literárneho umenia, uvedomovali si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti, cenili si a rešpektovali umenie a kultúrne historické tradície predkov.