Školský kalendár na rok 2011

Žiaci na hodine výtvarnej výchovy v 9. B triede 4. 11. 2010 sa venovali téme: Žiacke práce pre školské projekty – kalendár.

Edukačná téma: Školský kalendár na rok 2011 – EDU hodnoty sú v nás.

Hodina výtvarnej výchovy umožnila žiakom rozvíjať fantáziu, tvorivo sa realizovať a zasiahla racionálnu, poznávaciu i emočnú zložku žiaka. Rozvíjala pozorovacie schopnosti a uplatnila kompozičné zákonitosti. Na obrázkoch uplatňovali tému tvorivého vzdelávania „Premena tradičnej školy na modernú“. Výstupom bol Školský kalendár na rok 2011. 

Inak to nebolo ani na vyučovacích hodinách v iných triedach v ročníkoch 1. – 9. Pekných výtvarných prác bolo veľa a komisia mala z čoho vyberať.

Školský kalendár na rok 2011