Zahrajme sa v škole

Zvýšiť efektivitu edukačného procesu pomocou bohatej škály inovatívnych didaktických prostriedkov.

Vzbudiť záujem o čítanie, zvyšovať úroveň čitateľskej gramotnosti a matematických kompetencií. Zvýšiť úroveň sociálno – komunikačných spôsobilostí žiaka. Realizovať didaktické hry, ktoré sú založené na analyticko – kritickom a tvorivom myslení.

 Zábavnou formou opakovať a utvrdzovať učivo, nadštandardne rozvíjať zručnosti žiakov pomocou didaktických hier, poukázať na rozmanitosť živej prírody a viesť k ekologickému správaniu, rozvíjať vytrvalosť a húževnatosť.

Zábavnou formou rozvíjať myslenie, pamäť, fantáziu a vedomosti žiakov.